Algemene Voorwaarden

Bij deelname aan een consult of andere activiteit verklaart de deelnemer met onderstaande voorwaarden in te stemmen.

House of the leaping dog gaat ervan uit dat iedere deelnemer deze voorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd.

 

Dieren zijn levende wezens. Hierdoor kunnen we geen oplossingsgarantie geven, wel adviesgarantie.

 

House of the leaping dog is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens of na de coaching. Alle diensten vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de klant.

 

Annulatie van een dienst binnen de 48u wordt aangerekend.

 

Prijzen worden verrekend zoals vermeld op de website.

 

Facturen zijn betaalbaar binnen de 48 u na factuurdatum.

Bij laattijdige betaling is zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% per jaar van het onbetaalde factuursaldo, met een minimum van € 15 alsook een verwijlintrest van 7% per jaar

 

Klachten in verband met de gefactureerde prestaties zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de 8 dagen na factuurdatum worden medegedeeld

 

In geval van betwistingen voortvloeiende uit of verband houdende met huidige verkoopsvoorwaarden, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat enkel Belgisch Recht van toepassing is en dat uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Nijvel bevoegd zijn om kennis te nemen van de betwistingen.

Privacy

Alle door u doorgegeven informatie (telefonisch, via mail of tijdens consults) wordt door ons geheim gehouden.

Informatie wordt bijgehouden zolang House of the leaping dog het nuttig acht om u verder te helpen.