Algemene Voorwaarden

Bij deelname aan een consult of andere activiteit verklaart de klant met onderstaande voorwaarden in te stemmen.

House of the leaping dog gaat ervan uit dat iedere klant deze voorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd.

 

Dieren zijn levende wezens. Hierdoor kunnen we geen oplossingsgarantie geven, wel adviesgarantie.

 

House of the leaping dog is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens of na de coaching. Alle diensten vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de klant.

 

Annulatie van een dienst binnen de 48u wordt aangerekend.

 

Prijzen worden verrekend zoals vermeld op de website.

 

Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.

Bij overschrijding van de betaaltermijn is de klant direct in verzuim en heeft House of the Leaping Dog het recht om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding in rekening te brengen van 5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag van het onbetaalde factuurbedrag,. Alsook een verwijlintrest van 7% per jaar. Bijkomend wordt een administratiekost van 50€ aangerekend.

Voor het verzenden van een aanmaning (brief, aangetekend schrijven, email, SMS of anders) kan per keer een bedrag van ten minste 7,00€  in rekening gebracht worden.

In geval van laattijdige betalingen worden alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar, ook al zouden deze nog niet vervallen zijn.

De klant is ten opzichte van House of the Leaping Dog niet gerechtigd tot (een beroep op) verrekening en / of opschorting, uit welke hoofde dan ook.

Indien de klant in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op ten minste 20% van de verschuldigde hoofdsom met schadevergoeding, met een minimum van 75€.

 

Klachten in verband met de gefactureerde prestaties zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de 8 dagen na factuurdatum worden medegedeeld

 

In geval van betwistingen voortvloeiende uit of verband houdende met huidige verkoopsvoorwaarden, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat enkel Belgisch Recht van toepassing is en dat uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Nijvel bevoegd zijn om kennis te nemen van de betwistingen.

Privacy

Alle door u doorgegeven informatie (telefonisch, via mail of tijdens consults) wordt door ons geheim gehouden.

Informatie wordt bijgehouden zolang House of the leaping dog het nuttig acht om u verder te helpen.